SGS הינה חברת ביצוע קבלנית ויזמית, הרשומה בפנקס הקבלנים תחת סיווג ג' 5 – הסיווג הגבוה ביותר. חברות הנכללות תחת סיווג זה מאושרות לבניית פרויקטים בהיקפים בלתי מוגבלים על ידי רשם הקבלנים ומשרדי הממשלה השונים, כולל מבני ציבור.

בתחילת דרכה של SGS, בשנות השבעים ובמחצית הראשונה של שנות השמונים, התמקדה החברה בעבודות ביצוע חוזיות גדולות ומורכבות עבור משרד הביטחון, חיל ההנדסה האמריקאי וכן בהקמת מבני ציבור שונים ובנייה עבור לקוחות מגוונים.
עבור פרויקטי הבינוי שביצעה SGS לחיל ההנדסה האמריקאי זכתה החברה לשבחים הן עבור האיכות הגבוהה של ביצוע העבודות והן בזכות קיצור לוחות זמנים.

SGS מנהלת, בונה ומשתתפת בחברה יזמית בפרויקטים של BOO, BOT, פרויקטי מבני ציבור ובפרויקטים של תשתית לאומיות שונים דוגמת מתקן הסינון הארצי של חברת "מקורות" באתר אשכול של המוביל הארצי, מתקן התפלת מים [איפה?], וכן פרויקט "מתחם התחנה" בתל אביב.

ניסיונה הקבלני הרב של חברת SGS כולל, בין השאר, ניסיון בפרויקטים הבאים של מבני ציבור:

 

אשכולות פיס
עשרה מרכזי מדע ואמניות בהיקף של כ–2,500 מ"ר כל אחד. המרכזים פרוסים בעשר ערים שונות בארץ. כל מבנה הוא בן שתי קומות, ובו אודיטוריום עם 200 מקומות ישיבה, כיתות לימוד, אולמות ריקודים, מעבדות, חדרי מחשבים ועוד המבנים נבנו עבור מפעל הפיס.

 

בית תרבות אסלינגן
בית תרבות בן בשטח בנוי של כ-5,000 מ"ר, הכולל ספריה, אכסניית נוער ואודיטוריום בן 250 מקומת ישיבה. נבנה עבור עיריית גבעתיים.